Husk å søke SkatteFUNN innen 1. september

Husk å søke SkatteFUNN innen 1. september

Inntil 19 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten. Hvis du søker SkatteFUNN før 1. september, er du garantert behandling innen nyttår og en godkjenning av prosjektet vil inkludere inneværende år.

Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv (SkatteFUNN) er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU). SkatteFUNN kan bidra med finansiering når:

  • Foretaket skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess
  • Foretaket har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • Bedriften har nytte av resultatet

19 % skattefradrag
Bedriftene kan oppnå 19 prosent skattefradrag for kostnader til FoU-arbeid, dersom prosjektet blir godkjent av Norges Forskningsråd. Bedrifter som i året har skattemessig underskudd får støtten utbetalt gjennom skatteoppgjøret.
Skattefradraget beregnes på grunnlag av FoU-kostnader opptil kroner 25 millioner per inntektsår.
Kostnader som i et inntektsår ikke gir fradragsrett på grunn av maksimalgrensen, kan ikke overføres til grunnlaget for fradrag et annet inntektsår. Begrensningen på kr 25 millioner utgjør det samlede taket på kostnader til både egenutført og innkjøpt FoU. Beløpsbegrensningen gjelder videre både på prosjektnivå og på skattyternivå.

Garantifristen 1. september
SkatteFUNN behandler søknader kontinuerlig gjennom hele året, men oppgjøret følger inntektsåret. Alle søknader som Forskningsrådet har mottatt innen 1. september (garantifristen) er garantert å bli ferdigbehandlet samme år. Ved godkjenning vil bedriften kunne benytte årets påløpte kostnader i grunnlaget for skattefradrag.

Kvalifiserte prosjekter
For å kunne søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig til Norge. Prosjekter som skal kvalifisere til SkatteFUNN må være målrettet og avgrenset, og handle om å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, informasjon eller erfaring som kan gi nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

Veileder til søknadsprosessen
Regnskapsfører kan bistå kundene med å utarbeide SkatteFUNN-søknader. SkatteFUNN-avdelingen hos Forskningsrådet kan gi ytterligere opplysninger dersom du har spørsmål:
Veiledningstelefon: 22 03 75 00
Support-epost: skattefunn@forskningsradet.no
www.skattefunn.no