Dette er Mesterbrevnemnda

Mesterbrevnemnda har ansvaret for forvaltning og utvikling av mesterkvalifikasjonen i Norge.

Mesterbrevnemnda har, med hjemmel i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring, ansvaret for forvaltning og utvikling av mesterbrevordningen i Norge. Kjernen i nemndas virksomhet er å ivareta og videreutvikle mesterkvalifikasjonen, en formell høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon.
Nemnda har også ansvar for det offentlige mesterregisteret, et register over alle gyldige mestere og mesterbedrifter.

Vår historie

Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring ble vedtatt av Stortinget 20. juni 1986 og trådte i kraft 15. januar 1987. Loven avløste håndverksloven. Håndverksloven som gjaldt bare i et fåtall kommuner, noe som førte til at forholdene for den næringsdrivende ble ulike fra landsdel til landsdel og fra kommune til kommune. Med mesterbrevloven fikk vi en nasjonal ordning.

Mesterbrevnemnda
 • tildeler mesterbrev
 • fastsetter kvalifikasjonskravene
 • beslutter hvilke fag som er mesterfag
 • styrer mesterutdanningen
 • markedsfører mesterkvalifikasjonen, mestere og mesterbedrifter
 • følger opp ulovlig bruk av mestermerket og mestertittelen
 • tilbakekaller mesterbrev
 • er styre for mesterbrevordningen

Formålet med ordningen er å

 • sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
 • sikre etablering og sunn drift av bedriftene
 • ivareta forbrukernes interesser
Hvem sitter i Mesterbrevnemnda?

Mesterbrevnemnda består av en leder, fire medlemmer og fire varamedlemmer.
Lederen velges av departementet på uavhengig grunnlag. Medlemmene velges etter forslag fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), LO og NHO.
Nemnda oppnevnes for fire år av gangen. Den sittende nemnda har funksjonstid for perioden 2019 til og med 2022:

Leder:

Aksel Hagen

Medlemmer:

Jørgen Leegaard – NHO

Gry Benedikte Sterner – LO

Lise Ramsøy – SRY (NHO)

Per Skau – SRY (LO)

Varamedlemmer:

Eva Katrine Moi Skøie – NHO

Edvard Eidhammer Sørensen – LO

Jan Erik Feness – SRY (NHO)

Janne Ottersen Fraas – SRY (LO

Klagenemnd

Mesterbrevnemndas vedtak etter §§ 1 fjerde og femte ledd, 2, 3 og 9 første og andre ledd kan påklages til Klagenemnda for mesterbrevordningen, som avgjør saken. Klagenemnda er oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Følgende er oppnevnt for perioden 2019 til og med 2022:

Leder:

Førsteamanuensis dr. juris Erik Friis Fæhn

Nestleder:

Karl Gunnar Kristiansen – KD

Medlemmer:

Kristin Mulleng Sezer – LO

Kjersti Grindal–NHO

Varamedlemmer:

Elisabeth Berger – NFD

Anne Katrine Kaels – KD

Arvid Eikeland – LO

Jan Kristian Pettersen – NHO

Mesterbrevnemnda er godkjent lærebedrift

Mesterbrevnemnda er godkjent lærebedrift, og har lærling innen kontor og administrasjonsfaget ansatt her hos oss.

Uten flere dyktige fagarbeidere stanser Norge. Derfor må fag- og yrkesopplæringen styrkes, og flere bedrifter både i det private næringsliv, stat og kommune bør tilby lærlingplasser.

 

 

 

 

 

Mesterbrevloven

Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring ble vedtatt av Stortinget 20. juni 1986 og trådte i kraft 15. januar 1987.

Loven med tilhørende forskrifter dinner du her: Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring (mesterbrevloven) med forskrifter

På Mesterbrev | Mesterbrevnemnda sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår