Veier til mesterbrev

For å kunne søke om mesterbrev må du ha:

 • fag- eller svennebrev i faget
 • arbeidet i mesterfaget i minst seks år eller minst to år etter fag- eller svenneprøve (praksisen bør som hovedregel ligge innenfor siste tiårs-periode) les mer om praksiskravet her
 • bestått mesterutdanningen, eller
  • tilsvarende godkjent utdanning, eller
  • fått innvilget fritak på grunnlag av annen utdanning
 • man kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse

For deg som har fagutdanning fra annet land:

 • Dersom du har fagbrev eller svennebrev fra Tyskland, Polen, Latvia, Litauen eller Estland, sjekk om utdanningen din faller inn under NOKUTs ordning for sidestilling av utenlandske fag- og svennebrev.
 • Dersom du har fag- eller svennebrev fra andre land, eller fag- eller svennebrev i et yrke som ikke omfattes av NOKUTs ordning, kan du kontakte Fylkeskommunen der du bor, og forhøre deg om muligheten til å avlegge norsk fagprøve på en mest mulig smidig måte.
Skal du søke om mesterbrev i flere fag, må du sende oss en søknad for hvert fag og betale behandlingsgebyr for hver søknad.

Mesterutdanning

Har du tatt utdanning i mesterfagene hos Folkeuniversitetet, Blimester.com eller Norges grønne fagskole – Vea, må du ha bestått eksamenene med karakteren D eller bedre. Normalt vil behandlingstiden være ca 3 uker fra behandlingsgebyret mottatt hos oss. Søkere vil høre fra oss så snart søknaden er ferdigbehandlet.

Andre godkjente utdanninger

Har du utdanning fra Fagskolen, NEAK med flere –  les dette først.

Fritak for mesterutdanningen

Du kan søke om fritak for hele eller deler av mesterutdanningen med bakgrunn i annen utdanning, det vil si utdanning som ikke er nevnt ovenfor i avsnittet om Andre godkjente utdanninger.

Det stilles følgende krav:

  • Utdanningen må i grove trekk samsvare med mesterutdanningen når det gjelder nivå og faglig innhold.
  • Utdanningen må som hovedregel gi lederkompetanse, og omfatte etablererkunnskap.
  • Eksamen må bestås med karakter D eller bedre i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget. I fag hvor det ikke avlegges eksamen må standpunktkarakteren tilfredsstille karakterkravet. Dersom eksamen våren 2020 ble avlyst i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget, vil standpunktkarakteren legges til grunn også i disse fagene.
  • Utdanningen må som hovedregel ikke være eldre enn 10 år på det tidspunktet det søkes om mesterbrev.

Realkompetanse

Du kan søke om mesterbrev på grunnlag av realkompetanse.
Realkompetanse er all kompetanse du har tilegnet deg gjennom arbeid, utdanning, kurs eller på annen måte som utøver og leder i faget ditt.

Mesterbrev fra annet land

Har du mesterbrev fra et annet land er det mulig å søke om norsk mesterbrev.

Tips til sist: Skriv på hvem som er avsender, slik at konvolutten kan finne hjem om den kommer på avveie.

Personvern og cookies