Det må satses på mesterbrevordningen – årsavgiften økes

Det må satses på mesterbrevordningen – årsavgiften økes

For å gi mesterbrevordningen mer kraft til beste for mesterne, mesterbedriftene og samfunnet, har Nærings- og fiskeridepartementet i samråd med partene fastsatt et høyere nivå på årsavgiften fra 2019.

Trepartssamarbeidet om mesterbrevordningen, som består av Nærings- og fiskeridepartementet, NHO og LO, er nå tydelige på at det skal satses på mesterbrevordningen framover. For å gi ordningen mer kraft til beste for mesterne, mesterbedriftene og samfunnet, har departementet i samråd med partene fastsatt et høyere nivå på årsavgiften fra 2019.
– Det er et ønske fra departementet, NHO og LO at det satses på mesterbrevordningen som en viktig ordning både når det gjelder kompetanse for den enkelte og samfunnet og også som et virkemiddel i arbeidet med et seriøst arbeidsliv. Med en økning av årsavgiften vil Mesterbrevnemnda få det nødvendige handlingsrommet som må til for å få dette til, sier leder av Mesterbrevnemnda, Aksel Hagen.
– Mesterbrevordningen har alltid vært i utvikling. Det har vært lagt mye arbeid i å holde mesterkvalifikasjonen oppdatert og relevant for mesterne, bedriftene og næringene. Dette er et arbeid som nemnda og partene på bransjenivå har samarbeider nært om. Men det er også slik at ordningen lenge har vært underfinansiert, slik at vi ikke har fått utnyttet mesterbrevordningens
potensial i den grad vi har ønsket, sier Aksel Hagen.

Hvilke positive effekter mener du en økning av årsavgiften vil få for mesterbrevordningen?
– Jeg mener bestemt at dette vil styrke ordningen og gjøre den mer robust og attraktiv for framtida. Vi vil bli i stand til å legge større trykk på vårt utviklingsarbeid, slik at ordningen får enda større anerkjennelse som både et kompetanse- og næringspolitisk virkemiddel. I 2018 var det Yrkesfagenes
år og det har derfor vært et større fokus på disse fagene enn det vi er vant til. Det er derfor heldig for oss at muligheten for en større satsing på mesterbrevordningen kommer nå, når yrkesfagene er i medgang, slik at vi kan fremstå som et attraktivt tilbud for de som ønsker å satse på en karriere innen yrkesfagene, sier Hagen.

Hvilke konkrete oppgaver blir viktige framover?
– Nå får vi bla. mulighet til en langsiktig videreutvikling av mesterregisteret slik at målet vårt om at dette skal være det viktigste registeret for markedsføring av både mestere og mesterbedrifter kan oppnås. Vi skal også jobbe med integrering av mesterregisteret opp mot andre registre, og slik forenkle arbeidet med registrering av mesterbedrifter og gjøre det enklere for mesterne å håndtere egne opplysninger i registeret. Ikke minst vil en videreutvikling av mesterregisteret være viktig for arbeidet vårt med ulovlig bruk av mestermerket og mestertittel. Vi vil også få større mulighet til å videreutvikle mesterkvalifikasjonen og arbeide for å få anerkjennelse for at dette er en formell kvalifikasjon med stor betydning både for den enkelte mester og samfunnet for øvrig. Markedsføring av både mesterbrevordningen, mesterne og mesterbedriftene vil også bli en viktig oppgave fremover, og vi vil nå få større handlingsrom enn tidligere i dette arbeidet.

Er det noen andre tjenester dere ser for dere kan komme som en følge av dette løftet?
– Vi har startet på en digitaliseringsprosess, og denne vil vi nå få mulighet til å jobbe videre med. Det har lenge vært et ønske å få lansert nye hjemmesider med interaktive løsninger som i større grad gjør at kommunikasjonen mellom mesterne og mesterbrevordningen kan foregå digitalt. Vi har fått mange spennende tips fra mesterne om løsninger de ønsker seg, og disse kan vi nå se nærmere på. Det er også tid for å digitalisere en del av arbeidsoppgavene i sekretariatet. Digitaliseringsarbeidet vil erfaringsmessig fortsatt måtte ta tid, men vi gis nå mulighet til å kjøre prosessen videre med større styrke enn det som har latt seg gjøre hittil. Vi ser nå lyst på fremtiden til mesterbrevordningen,
avslutter nemndsleder Aksel Hagen. Vi gleder oss til å ta fatt på det viktige arbeidet med å få gitt mesterbrevordningen den plassen den fortjener, i tett samarbeid med både bransjene og partene i arbeidslivet. Vi er klar over at arbeidet som ligger foran oss må basere seg på en langsiktig strategi, og at ikke noe er gjort i en håndvending, men vi er sikre på at arbeidet vil gagne mesterne våre på noe sikt.

Les også:
Det kan aldri være feil å lære noe nytt!

Mesterbrevordningen foran en ny vår