Nye rutiner ved innsending av sykmelding og sykepengekrav

Fra 15. juni 2015 er det nye rutiner for å sende inn sykmeldinger og krav om sykepenger. Årsaken er at NAV skal skanne papirutskriftene tidligere og dermed raskere kunne opplyse brukere om hvilken status saken deres har.

De nye rutinene gjør at:

•NAV tidligere kan opplyse om status i en sak.

•Det er mindre fare for feil når flersidige dokumenter håndteres i færre ledd.

•Sykmeldere må nå bare å forholde seg til én adresse for hele landet. Tidligere måtte de sende til den enkelte brukerens NAV-kontor.

Nye rutiner innebærer to endringer, som er beskrevet under.

Innsending av sykmelding
Den ene endringen gjelder for de som skriver ut og sender inn sykmeldinger på papir (leger, manuellterapeuter og kiropraktorer). Da gjelder følgende:

Sykmeldingens del A skal sendes til:
NAV Skanning sykmelding del A
Postboks 1411 Sentrum
0109 Oslo

Dette gjelder for papirsykemeldinger, som stort sett benyttes av sykehus og legevakter. Ca. 85 prosent av sykmeldingene går elektronisk, og berøres dermed ikke av dette.

Krav om sykepenger
Den andre endringen berører den som sender inn krav om sykepenger, det kan være arbeidsgiver eller den sykmeldte. Ofte forskutterer arbeidsgiver sykepengene, men dersom arbeidsgiver ikke betaler lønn under sykdom, sender den ansatte inn kravet selv. Ansatte som er usikre på hvem som utbetaler, kan spørre arbeidsgiver om hva som gjelder i bedriften.

Sykmeldingens del D – dette er sykepengekravet – skal fra 15.06.15 sendes rett fra den som skal ha sykepengene utbetalt (arbeidsgiveren eller den ansatte) til NAV Forvaltning i brukerens fylke. (Ikke til brukerens NAV-kontor, slik rutinen var tidligere). Adressene til NAV Forvaltning i hvert fylke finner du via www.nav.no/sykepenger.

Inntektsopplysningsskjema for arbeidstaker skal også sendes til NAV Forvaltning i den sykmeldtes bostedsfylke.

Les mer på www.nav.no/sykepenger.