Nye forskrifter til mesterbrevloven

Mesterbrevnemnda vedtok på sitt møte i april tre nye forskrifter til lov om mesterbrev i håndverk og annen næring. Forskriftene gjelder søknad om mesterbrev med bakgrunn i annen utdanning i stedet for mesterutdanningen, realkompetanse og mesterkvalifikasjon fra andre land.

Forskriftene trer i kraft med umiddelbar virkning. Samtidig oppheves forskrift 20. juni 2003 nr. 1160 om godkjenning av annen utdanning og arbeidspraksis (realkompetanse) i stedet for mestereksamener.

Forskrift om søknad om mesterbrev med bakgrunn i mesterkvalifikasjon fra andre land:

1. Ved søknad om mesterbrev med bakgrunn i mesterkvalifikasjon fra andre land, foretas det en helhetlig vurdering av søkerens kompetanse sett i forhold til den norske mesterkvalifikasjonen. Det legges til grunn for vurderingen at:

—-a. Søker må være mester i et fag som ligger under den norske mesterbrevordningen.

—-b. Søker må ha norsk fag-/svennebrev, eller det må foreligge bekreftelse fra norsk myndighet på at den utenlandske fagutdanningen er på samme nivå som den norske fagutdanningen.

—-c. Det utenlandske mesterbrevet må i grove trekk samsvare med det norske når det gjelder nivå og faglig innhold.

—-d. Søker må kunne dokumentere kompetanse i de til en hver tid gjeldende norske myndighetskrav og bransjestandarder innen mesterfaget. Dette inkluderer lover, forskrifter og standarder.

—-e. Søker må kunne dokumentere praksis som selvstendig yrkesutøver i faget.

2. All dokumentasjon skal foreligge på norsk.

Forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse:

1. Ved søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse vurderes søkers realkompetanse opp mot hele mesterkvalifikasjonen.

2. I en realkompetansesøknad må det dokumenteres

—-a. fag-/svennebrev i det faget det søkes mesterbrev i

—-b. minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som utøvende i faget etter bestått fag-/svenneprøve

—-c. minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar

—-d. oppnådd læringsutbytte slik det er beskrevet i læreplanen for det aktuelle mesterfaget.

3. Relevant utdanning, herunder kurs, kan inngå i grunnlaget for den helhetlige vurderingen.

4. Dokumentasjonen skal være skriftlig og nøye spesifisert.

Forskrift om godkjenning av annen utdanning i stedet for mesterutdanning:
1. Fritak kan gis for hele mesterutdanningen eller enkeltstående fagområder innen mesterutdanningen.

2. Ved vurdering av annen utdanning som kan gi fritak for mesterutdanning legges følgende kriterier til grunn:

—-a. Utdanningen må i grove trekk samsvare med mesterutdanningen når det gjelder nivå og faglig innhold.

—-b. Utdanningen må som hovedregel gi lederkompetanse og omfatte etablererkunnskap.

—-c. Eksamen må bestås med karakter D eller bedre i fag som inngår i vurderingsgrunnlaget. I fag hvor det ikke avlegges eksamen må standpunktkarakteren tilfredsstille karakterkravet.

3. Utdanningen må som hovedregel være gjennomført innen de siste 10 årene på det tidspunktet det søkes om mesterbrev.