Ny tilbyder av mesterutdanning vil gi en tilpasset utdanning

Ny tilbyder av mesterutdanning vil gi en tilpasset utdanning

Fra høsten starter Blimester.com med tilbud om mesterutdanningen innen byggfagene. Målet er å tilby en utdanning som ligger tettere opp til den praktiske hverdagen til studentene.

Hvilke forventninger har dere til oppstarten av studietilbudet?

– Vi er selvfølgelig veldig spente. Det er første gang bransjen tar ansvaret for å lage et slikt utdanningstilbud.

Våre egne forventninger styres litt av at dette er et ukjent område for bransjeforeningene. Samtidig ligger det noen klare forventninger i det faktum at det er bransjeforeningen går inn som tilbyder, og vi er spente på hva det vil ha å si for interessen for og effekten av oppstarten av tilbudet.

Bedriftene ønsker seg flere mestere, men det er ikke nok mestere å ta av. Vårt mål er å øke antall mestere, men det er vanskelig å tallfeste det. Vi ønsker å dekke så mye som mulig av det behovet det rapporteres om, sier Ofstad.
Det faktum at det er bransjeforeningene som står bak etableringen av Blimester.com tror jeg er en stor fordel for studentene.

Flere av bransjeforeningene har lang erfaring med å drive kursvirksomhet, i tillegg til juridisk rådgivning til aktører i næringen.

Det gjør at Blimester.com blir tilført førstehåndskunnskap om relevante problemstillinger og løsninger direkte fra markedsaktørene.

Disse erfaringene tar vi inn i studietilbudet vårt, og jeg tror at den relevansen og nærheten til fagene som vi representerer vil være av særlig interesse, både for studentene og for bedriftene, sier Ofstad.

Hvorfor etterspør bedriftene flere mestere?
Det er tosidig. Bedrifter og entreprenører ønsker flere ledere av ulike slag. De ønsker først og fremst mer og bedre faglig ledelse og prosessledelse, og her spiller mesteren en viktig rolle. I tillegg er det flere bedrifter som tilbyr sine ansatte mesterutdanning som del av sine interne kompetanseplaner, som en karrierevei internt i bedriften.

Mesterutdanningen fører som oftest til at ansatte får større oppgaver med mer ansvar i bedriftene de jobber i, for eksempel ved å lede arbeidslag eller avdelinger, eventuelt at de spesialiserer seg på viktige områder som kalkulasjon, byggesak, planlegging og så videre.

Våre erfaringer viser at flere nybakte mestere velger et karriereløp i eksisterende bedrift heller enn å etablere egen bedrift. Men det er også slik at byggebransjen har behov for flere med mesterkompetansen på grunn av økt aktivitet, og for den del trenges det flere etableringer.

I sum betyr det at det utdannes for få mestere i året.

Vi trenger antakelig nærmere det dobbelt av det som utdannes i dag. Samtidig handler dette om kompetanse og hva slags rettigheter som utløses ved det å være mester. Ansvarsretten er en slik rettighet, som utløses ved å være en mester. Det er rett og slett en mangel på denne type kompetanse i bedriftene, forteller Ofstad.

I følge Ofstad etterlyser både entreprenører og bransjen mer fokus på kompetanse mht prosjektering og kalkulering.
– Mesterkompetansen dreier seg i stor grad om hvordan en kan sy sammen både enkle og mer kompliserte byggeprosjekter der ulike fag er involvert.

Det er kanskje litt lite fokus på dette i grunnutdanningen og mye fokus på det faglige arbeidet. Men tverrfagligheten og den
raske endringstakten er utfordringer i arbeidshverdagen, og det er her vi mener det er viktig å gi et godt tilbud.
– Hvordan blir selve utdanningen deres lagt opp?
– Vi er fortsatt i planleggingsfasen og tilretteleggingen av utdanningen. Akkurat nå er vi i gang med å vurdere de tilbudene som allerede finnes i bransjeforeningene for å se om vi kan bruke disse i mesterutdanningen. Utdanningen skal ikke bare utdanne dem tverrfaglig, men også i anvendelsen av egne fag.

Vi vil derfor ta utgangspunkt i en praksisnær og relevant undervisning hvor studentene vil jobbe i og med konkrete byggeprosjekter, slik de er vant med fra sin egen hverdag.

De vil møte reelle problemstillinger og utfordringer som de må bruke sine eksisterende erfaringer og faglige kompetanser for å løse.

Vi har fått tilbakemeldinger om at mange ønsker mer fokus på prosjektering og kalkulasjon, og undervisningen vår vil møte disse ønskene med relevante og virkelighetsnære prosjektoppgaver.

Dere har instruktører på plass?
– Ja, i stor grad har vi tilgjengelig meget erfarne og kompetente lærere, både i bransjeforeningene og ute hos våre medlemmer.

Vi regner med å bruke mye av egne krefter, og det er også en tanke å dreie mye av den tradisjonelle lærerrollen over til en modernisert veilederrolle. Plattformen begynner å bli bra.

Konkurranse og samarbeid

Ofstad mener det er fornuftig og sunt med konkurranse, men ser også at det vil være fornuftig å samarbeide med de andre aktørene på ulike områder.
– Vi vil ha nytte av å jobbe sammen med andre tilbydere om f.eks. metode og teknologi. Akkurat nå er vi midt oppe i en intern diskusjon om hvor mye vi skal gjøre selv og hvor mye vi skal samarbeide om.

Instruktørene hos de ulike utdanningstilbyderne kommer gjerne fra samme sted og det er vanskelig å kutte strengen helt og det er viktig å samarbeide. Det som kommer til å skille oss fra andre vil være måten vi kommer til å undervise på. Vi kommer til å legge opp til et prosjektbasert studietilbud som vi tror vil passe arbeidshverdagen til studentene godt.

Selve utdanningen blir en kombinasjon av nett og samlinger, og målet er at vi skal gjøre alt tilgjengelig på nett. Vi vil tilby nettbasert undervisning og diskusjonsfora for studentene.

Vi prøver å bruke tidsbesparende og frigjørende teknologi samtidig som vi vil spisse samlingene til refleksjon over de faglige problemstillingene og utfordringene de møter ellers i studiet.

Vi ser også for oss et løp der studentene selv kan velge progresjon og framdrift i studiet. Når de velger å gjennomføre de ulike delene bør etter vårt syn kunne være opp til studentene selv å bestemme. Vi må frigjøre tiden deres til å gjøre det de har behov for og da vil vi legge opp til en individualisert undervisning basert på hva de tar med seg inn i studiet.

Vi må finne en god løsning på hvordan vi finner de beste tilpasningene. Det skal være en dynamisk utdanning med flere opplegg som foregår parallelt. Det er ulike behov ut fra faglige forskjeller og disse må synliggjøres.

Vi kommer nødvendigvis ikke til å rekke å ha alt dette på plass allerede fra førstkommende høst, men på sikt ønsker vi å tilby en modernisert og praksisnær mesterutdanning på byggebransjens egne premisser, avslutter Jørgen Ofstad.

FAKTA BLIMESTER.COM:
Blimester.com er fra høsten en ny tilbyder av mesterutdanning. Blimester.com ble etablert av 7 bransjeforeninger, men flere har senere sluttet seg til, og Blimester.com representerer nå et bredt og solid erfaringsgrunnlag innen byggfagene. Daglig leder for den nye utdanningstilbyderen er Jørgen Ofstad som har bakgrunn blant annet fra Utdanningsdirektoratet.

LES OGSÅ: