Lanserte politikkdokument for fag- og yrkesopplæringen

Under Arendalsuka lanserte LO og NHO torsdag et felles politikkdokument for fag- og yrkesopplæringen. I dokumentet la organisasjonene fram 16 konkrete tiltak for å styrke yrkesutdanningene.

Foto: NHO

NHO og LOs 16 tiltak:

1. Flere læreplasser – lærebedriftene må sikres gode rammevilkår gjennom statlig finansiering

2. Samarbeid skole og arbeidsliv – fylkene må sikres forutsigbare stimuleringsmidler

3. Lærlingklausuler skal være hovedregelen ved offentlige innkjøp

4. Utstyrsparkene på skolene må være moderne og attraktive

5. Flere fleksible opplæringsløp og bedre individuell tilpasning

6. Behov for et styrket trepartssamarbeid – partsorganene skal ha sterk innflytelse på fag- og yrkesopplæringen

7. Opplæringskontorene bør ha partsrepresentasjon i styrene

8. Tilbudsstrukturen skal gi relevante innganger til programområdene og lærefagene i tråd med arbeidslivets behov

9. Det må rekrutteres flere yrkesfaglærere

10. Nytt system for godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning

11. Aktiv kompetansebygging i lavkonjunktur

12. Grunnskolen må vektlegge både praktiske, teoretiske og relasjonelle ferdigheter

13. Vi trenger en utvidet rett til videregående opplæring slik at gapet mellom ungdomsretten og voksenretten tettes

14. En allmenn rett til livslang karriereveiledning

15. Forslag om et nasjonalt utviklingsarbeid for en synlig, forutsigbar og gjennomgående yrkesvei

16. Vi må videreutvikle potensialet i Mesterbrevordningen

LO og NHOs visjon:

«Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har en felles målsetting om at norsk fag- og yrkesopplæring skal sikre ungdom og voksne en samfunnsnyttig utdanning som utvikler selvstendige og faglig dyktige fagarbeidere som kan bidra til verdiskaping i et stadig mer omskiftelig arbeidsliv.»

Les hele politikkdokumentet her