Dette arbeider Mesterbrev med

På denne siden finner du en liten oversikt over noe av det mesterbrev jobber med.

ELEKTRONISKE FAKTURAER FOR ÅRSAVGIFTEN
Fra og med 2020 blir årsavgiften sendt ut som e-faktura til de mesterne som har e-faktura avtale med banken. De av dere som ikke har avtale om e-faktura med banken vil få fakturaen tilsendt på e-post som PDF-fil. Dette vil forenkle fakturahåndtering for dere mestere i vesentlig grad og med den nye funksjonen Min side på mesterbrev.no vil dere få oversikt over fakturaer og kan laste ned fakturakopi selv. Det som er viktig er at de av dere som ikke har avtale om e-faktura i banken eller vet at dere ikke har eller har byttet e-postadresse gir mesterbrev beskjed om dette på post@mesterbrev.no. Husk da å oppgi mesternummer og ny e-post-adresse.

MIN SIDE FOR MESTERE
Etter å ha vært lagt på is en periode har Mesterbrevnemnda startet opp igjen arbeidet med digital utvikling. Det første mesterne vil merke er at fra starten av 2020 får dere en personlig side på mesterbrev.no: Min side. På denne siden kan dere selv laste ned kopi av mesterbrevet og mestermerket, få oversikt over fakturaer og melde fra om adresseendringer, firmatilknytninger. Videre utvikles det en ny søkemotor som skal gjøre det enklere for brukere å finne mestere og mesterbedrifter i mesterregisteret. Dette er et forenklingstiltak, som er tidsbesparende når en mester for eksempel skal legge ved en kopi av mesterbrevet som dokumentasjon til søknader eller tilbud. Med den nye løsningen kan dere enkelt logge dere inn og laste ned det dere trenger, der og da.

KAMPANJE MOT FORBRUKERE
Mesterbrevs samarbeidspartner, kommunikasjonsbyrået Siste Skrik, utarbeider en kampanje rettet mot forbrukere. Målsetningen med kampanjen er å øke kunnskapen om hvilken kompetanse en mester har og gjennom det få flere til å velge en mester når de skal kjøpe håndverkstjenester. Kampanjen starter opp i 2020 og i forkant skal nettsidene oppgraderes med hensyn til innhold og form slik at innholdet svarer til forventningene som skapes gjennom kampanjen.

MØTER, KONFERANSER OG REKRUTTERING
Foruten mesterbrevutdelinger har Mesterbrev deltatt på ulike møter i løpet av senhøsten. Dette for å gjøre mesterbrevordningen og mesterbrevet som karrierevei kjent. Mesterbrev har også deltatt på utdanningsmesse ved Sam Eyde videregående skole i Arendal og på utdanningstorget på Norges Varemesse på Lillestrøm. I tillegg har Daglig leder i Mesterbrev, Heidi Tveide, holdt innlegg om mesterbrevordningen på LOs Regionkonferanse i Kvinesdal om Klima, industri og kompetanse.

MANGE NYE SØKERE OG MYE STUDIEVEILEDNING
Mye tyder på at interessen for mesterbrevet er stor. Mesterbrevnemndas kompetanserådgivere har iløpet av året mottatt mange henvendelser angående studieveiledning om de ulike veiene til mesterbrev, og det er behandlet ca 600 søknader om mesterbrev.De fleste søkerne har hatt utdanningsbakgrunn fra Folkeuniversitetet, Blimester.com og Fagskolen. Vi har også arbeidet medhøringen til Markussenutvalgets NOU2019:12 Lærekraftig utvikling – Livslanglæring for omstilling og konkurranseevne.I utvalgets rapport beskrives behovet for et styrket tilbud av utdanning og opplæring definert av arbeidslivets behov. Det fremkommer videre at tilbudet må ha et innhold og omfang som er etterspurt i arbeidslivet, og være tilrettelagt slik at deltakelse kan kombineres med å være i jobb. I vårt høringssvar poengterte vi at mesterbrevordningen er i stor grad en ordning lik den som foreslås i utvalgets rapport, og vi ga en utførlig beskrivelse av mesterkvalifikasjonen. I denne høringen fikk vi derfor spredt informasjon om kvalifikasjonen til aktuelle myndigheter og vårt høringssvar ligger offentlig tilgjengelig slik at andre kan gjøre seg kjent med vårt svar. Høringssvaret finner du her:

ARBEIDET MOT ULOVLIG BRUK
Per 15. november 2019 har Mesterbrevnemnda behandlet 60 saker om ulovlig bruk av mestertittel og/eller mestermerket. 6 av sakene er oversendt til Statens innkrevingssentral. 14 av sakene gjaldt ulovlig bruk av mestertittelen i firmanavnet, resterende saker gjaldt bruk av mestermerket eller mestertittel i andre sammenhenger. Se utviklingen i antall saker om ulovlig bruk nedenfor.

MESTERBEDRIFTER.NO
Mesterbrevnemnda fikk tidligere i høst mange henvendelser fra mestere angående nettsiden mesterbedrifter.no, spesielt om deres varsel om fakturautsendelse. Mesterbrevnemnda har ingen ting med denne siden å gjøre. Det finnes bare ett offisielt register over mestere og mesterbedrifter. Det er mesterregisteret.no, og det er gratis. Mesterbrevnemndas klare råd var, og er, at hvis du ikke har bestilt oppføring på siden så ikke betal. Mange mestere reagerte også sterkt på at de ved å logge seg inn på mesterbedrifter.no med det oppgitte brukernavnet og passordet i eposten fra mesterbedrifter.no aksepterte og bestilte de samtidig oppføring på sidene.