Mesterbrevnemnda har ansvaret for forvaltning og utvikling av mesterkvalifikasjonen i Norge. Mesterkvalifikasjonen er en formell, høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon. Mesterbrevnemnda forvalter et offisielt register med oversikt over alle godkjente mestere og mesterbedrifter.

Arbeidet med mesterbrevordningen er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 1986.
Formålet med ordningen er å:
* sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene
* sikre etablering og sunn drift av bedriftene
* ivareta forbrukernes interesser

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter loven, men har oppnevnt Mesterbrevnemnda som styre for ordningen. Det daglige arbeidet står mesterbrevnemndas sekretariat for.

Sentrale forskrifter og loven

Egen klagenemnd
Denne består av fire medlemmer, og oppnevnes for fire år av gangen, samtidig med oppnevnelse av Mesterbrevnemnda.
Klagenemnda oppnevnes etter forslag fra NHO, LO, Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet