Nemnda består av en leder og fire medlemmer, samt varamedlemmer. Medlemmene er oppnevnt etter forslag fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, LO og NHO. Lederen oppnevnes av departementet på uavhengig grunnlag.

Nemnda oppnevnes for fire år av gangen. Nåværende Mesterbrevnemnd har sin funksjonstid for perioden 2015 til og med 2018.

Mesterbrevnemnda:
– bestemmer hvilke fag som skal omfattes av ordningen
– bestemmer kravene til utdanning og praksis
– bestemmer innholdet i mesterutdanningen
– tildeler mesterbrev
– bestemmer om retten til å benytte mestertittelen skal trekkes tilbake (ved mislighold eller grov forsømmelighet)
– vedtar handlingsplan og budsjett for virksomheten

Mesterbrevnemndas vedtak kan klages inn for en særskilt klagenemnd som Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har oppnevnt.

Mesterbrevnmnda
Som leder, medlemmer og varamedlemmer i Mesterbrevnemnda har NFD oppnevnt:

Aksel Hagen – NFD

Jørgen Leegaard – medlem NHO
Marie Hellwege – varamedlem NHO

Gry Benedikte Sterner – medlem LO
Halvor Langseth – varamedlem LO

Lise Ramsøy – medlem SRY (NHO)
Jan Erik Feness – varamedlem SRY (NHO)

Jens Petter Hagen – medlem SRY (LO)
Janne Ottersen Fraas – varamedlem SRY (LO)