Nemnda består av en leder, fire medlemmer og varamedlemmer.

Nemnda består av en leder og fire medlemmer, samt varamedlemmer. Medlemmene er oppnevnt etter forslag fra Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), LO og NHO.

Lederen oppnevnes av departementet på uavhengig grunnlag.
Nemnda oppnevnes for fire år av gangen. Nåværende Mesterbrevnemnd har sin funksjonstid for perioden 2019 til og med 2022.

Dette bestemmer nemnda

Mesterbrevnemnda:

 • bestemmer hvilke fag som skal omfattes av ordningen
 • bestemmer kravene til utdanning og praksis
 • bestemmer innholdet i mesterutdanningen
 • tildeler mesterbrev
 • bestemmer om retten til å benytte mestertittelen skal trekkes tilbake (ved mislighold eller grov forsømmelighet)
 • vedtar handlingsplan og budsjett for virksomheten

Mesterbrevnemndas vedtak kan klages inn for en særskilt klagenemnd som Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har oppnevnt.

Mesterbrevnmndas medlemmer 2019-2022

Som leder, medlemmer og varamedlemmer i Mesterbrevnemnda har NFD oppnevnt:

 • Aksel Hagen – NFD
 • Jørgen Leegaard – medlem NHO
 • Eva Katrine Moi Skøie – varamedlem NHO
 • Gry Benedikte Sterner – medlem LO
 • Edvard Eidhammer Sørensen – varamedlem LO
 • Lise Ramsøy – medlem SRY (NHO)
 • Jan Erik Feness – varamedlem SRY (NHO)
 • Jens Petter Hagen – medlem SRY (LO)
 • Janne Ottersen Fraas – varamedlem SRY (LO)