Mesterbrevnemndas beslutninger og vedtak i lys av Sivilombudsmannens uttalelse

Bakgrunnen for formelle endringer når det gjelder visse tilbydere av utdanninger som kan lede frem til mesterbrev
Mesterbrevnemnda ble klaget inn til Sivilombudsmannen i april 2019 i forbindelse med mesterbrevnemndas praksis med å velge et begrenset antall tilbydere av mesterutdanning. Sivilombudsmannen har nå kommet til at det rettslige grunnlaget ikke strekker til i forhold til nemndas praksis, og gitt anvisninger på hvordan nemnda bør behandle saken.  Sivilombudsmannens standpunkt går ut på at lovgrunnlaget ikke er tilstrekkelig klart til å gi Mesterbrevnemnda privatrettslig eller offentligrettslig myndighet til å tildele enerett til utdanningstilbydere til å avholde eksamen i fagets mesterprøve, herunder bruk av betegnelsen «mesterutdanning».
Standpunktet har bare konsekvenser for utdanningstilbydere som benytter eller vil benytte Mesterbrevnemndas læreplaner mv.
Nåværende og fremtidige mesterbrevsøkere kan være trygge på at saken ikke vil ha konsekvenser når det gjelder deres valg av utdanning som kan lede frem til eksamen i fagets mesterprøve eller annen utdanning som godkjennes i stedet for mesterutdanning. De formelle endringene som gjøres i forhold til utdanningstilbydere medfører ingen realitetsendringer når det gjelder hvilke utdanninger som godkjennes i forhold til kravet om eksamen i fagets mesterprøve.
Mesterbrevnemnda er et selvstendig og uavhengig organ for fastsettelse av kvalifikasjonskrav og for tildeling av mesterbrev. Nemnda har i samarbeid med håndverkerorganisasjonene utviklet læreplaner for mesterutdanningen i mesterfagene. Læreplanene definerer kravene til den høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjonen som mesterbrevet representerer.
For å videreføre og utvikle tilbud om utdanninger som kan lede frem til eksamen i fagets mesterprøve, inngikk nemnda avtaler med kvalifiserte utdanningstilbydere. Det er nå klarlagt at mesterbrevloven ikke gir tilstrekkelig grunnlag for de avtalevilkår eller vedtak som er nødvendige for å sikre lovens formål. I samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet utreder nemnda derfor en revisjon og modernisering av mesterbrevloven.
Inntil en revidert og modernisert mesterbrevlov om kort tid forhåpentligvis er på plass, vil mesterbrevordningen og nåværende og fremtidige mesterbrevsøkeres interesser bli sikret på grunnlag av nemndas vedtak nedenfor.
Nemndas vedtak innebærer at nåværende og fremtidige mesterbrevsøkere vil få godkjent eksamen i fagets mesterprøve på grunnlag av fullførte utdanninger som er basert på de til enhver tid gjeldende læreplanene for mesterutdanning, i samsvar med godkjente eksamensordninger.
Nemnda inviterer samtidig slike utdanningstilbydere til frivillig å følge tidligere avtalekrav om kvalitetssikring og evaluering av utdanningen i forhold til Mesterbrevnemnda. Manglene i lovgrunnlaget innebærer at nemnda ikke har formell kompetanse til å stille slike vilkår eller til å gripe inn overfor mangler. Nemnda presiserer at utdanningstilbyderne uansett er alene ansvarlige for at utdanningene holder det stabile og høye kvalitetsnivået som de utdanningssøkende forventer.
Vedtakene har ingen konsekvenser for mesterbrevsøkere som har valgt eller velger utdanning ved fagskoler mv som tilbyr annen utdanning som godkjennes i stedet for mesterutdanning.
Mesterbrevnemndas beslutninger og vedtak:
1. Som følge av at hjemmelsgrunnlagene for tildeling av rett til å avholde eksamen i fagets mesterprøve, jf. forskrift av 8. desember 2000 nr. 1280 § 2 første ledd d, har vist seg utilstrekkelige, beslutter nemnda herved å avslutte avtalene med følgende utdanningstilbydere:
• Avtalen av 18. november 2015 med Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) sies opp i samsvar med avtalens punkt 12 med ett års varsel og med utløp den 1. august året etter, dvs i 2021.
• Avtalen av 21. desember 2015 med Blimester.com i samsvar med avtalens punkt 10 om utløp i august 2021.
• Avtalen av 4. desember 2015 med Norges Grønne Fagskole – Vea i samsvar med avtalens punkt 12 om utløp i august 2021.
2. Nemnda beslutter av samme grunn at bruken av betegnelsen «Mesterutdanning» om utdanningstilbud skal stilles i bero inntil videre, i påvente av revisjon av hjemmelsgrunnlagene.
3. På grunnlag av forskrift av 9. april 2015 nr. 418 om godkjenning av annen utdanning i stedet for mesterutdanning vedtar nemnda herved å godkjenne utdanninger hos foran nevnte utdanningstilbydere, slik at mesterbrevsøkere som heretter fullfører slike utdanninger likestilles, i samsvar med forskriften I nr. 2, med søkere med eksamen i fagets mesterprøve, jf. forskrift av 8. desember 2000 nr. 1280 § 2 første ledd d. Forutsetningen er at utdanningstilbyderne bekrefter at de fortsatt vil legge de til enhver tid gjeldende læreplanene for mesterutdanning til grunn, og videreføre de etablerte eksamensordningene. Godkjenningene vil gjelde frem til revidert lov trer i kraft.
4. På grunnlag av forskrift av 9. april 2015 nr. 418 om godkjenning av annen utdanning i stedet for mesterutdanning vedtar nemnda herved å godkjenne utdanningene hos Mesterakademiet AS, slik at mesterbrevsøkere som heretter fullfører slike utdanninger likestilles, i samsvar med forskriften I nr. 2, med søkere med eksamen i fagets mesterprøve, jf. forskrift av 8. desember 2000 nr. 1280 § 2 første ledd d. Forutsetningen er at Mesterakademiet AS bekrefter at de vil legge de til enhver tid gjeldende læreplanene for mesterutdanning til grunn, og dokumenterer eksamensordningene som skal etableres. Godkjenningen vil gjelde frem til revidert lov trer i kraft.
5. Nemnda inviterer utdanningsinstitusjoner som følger gjeldende læreplaner for mesterutdanning, og har dokumenterte eksamensordninger, å frivillig forplikte seg til å følge foran nevnte avtalers punkt 8 om kvalitetssikring og evaluering av utdanningen, henholdsvis videreføre etterlevelse av dette punktet etter avtalenes utløp.
6. Nemnda ber sekretariatet utarbeide forslag til utvidet informasjon til nåværende og fremtidige mesterbrevsøkere som gir klarhet om og trygghet for valg av utdanning som kan lede frem til eksamen i fagets mesterprøve eller annen utdanning i stedet for mesterutdanning, herunder om kvalitetssikring og evaluering.
7. Nemnda gir sekretariatet fullmakt til å drøfte behovet for andre overgangsbestemmelser med utdanningstilbyderne i forbindelse med avslutningen av avtalene som nevnt. Sekretariatet bes komme tilbake til nemnda med en sak som fremmer eventuelle forslag til løsninger.
8. Nemnda ber sekretariatet utarbeide forslag til generell informasjon om arbeidet med kvalitetssikring av mesterutdanningen og om revisjon og modernisering av lov- og forskriftsverk.