Med mesterbrev i et byggfag står du sterkt i dagens og morgendagens arbeidsmarked. Du kan velge byggfagene ut fra gode jobbmuligheter og et stort behov for fagarbeidere framover. Du har ekstra gode framtidsutsikter ved å kunne lede din egen mesterbedrift. Som byggmester eller kanskje feiermester må du være nytenkende og ansvarlig. Her kan du lese mer om de 12 byggfagene som leder fram til mesterbrevet.

Mester i anleggsgartnerfaget: Anleggsgartneren jobber med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer grøntanlegg. Ofte jobber anleggsgartneren sammen med en landskapsarkitekt. Du benytter deg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. Det stilles både krav til håndverksmessig utførelse av ulike anlegg og kjennskap til beplantning og vekstforhold.

Feiermester: Feieren rengjør piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og avgassutslipp. Feieren driver med brannforebyggende arbeid. Det er risiko involvert i jobben som feier, derfor er det viktig at feiere har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet ( HMS).

Glassmester: Glassfagarbeideren jobber både inne på verksted, i produksjon og ute på oppdrag. Glass finnes i mange bygg og transportmidler. Det er også glass i ting som smarttelefon, lesebrett, pc-skjerm og fjernsynsskjerm. Glassfagarbeideren jobber med sikkerhet og trivsel, og hvordan vi i framtiden skal sikre oss tilstrekkelig mengder fornybar energi, for eksempel solenergi.

Blikkenslagermester: Blikkenslageren produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak. Som blikkenslager må du kunne jobbe etter både nye og gamle teknikker, og med nye og gamle materialer.

Mester i kulde- og varmepumpemontørfaget: En kulde- og varmepumpemontør (kuldemontør) er en elektrofagarbeider som monterer og feilsøker kulde- og varmepumpesystemer. Arbeidsoppgavene for en kulde- og varmepumpemontør er montering, oppstart og innregulering, ettersyn og vedlikehold av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer.

Malermester: Maleren har kunnskap om hvordan underlag og materialer fungerer sammen. Underlagene kan være forskjellige – som tre, plater, betong, mur, puss, tegl, plast eller metall. Forskjellige underlag krever ulik behandling, og maleren må derfor ha kunnskap om valg av materialer og verktøy.

Byggtapetserermester: Byggtapetserer må du vite hvordan farger forholder seg til hverandre og kunne utføre alt arbeid som foregår før ferdigbehandling av en flate. I tillegg må maleren kunne sette opp veggbelegg av vinyl og tapet av papir og tekstil.

Murmester: Mureren lager både nytt murverk og rehabiliterer og restaurerer gammelt murverk. Muring med teglstein er hovedområdet innenfor murerfaget, men mureren legger også fliser, jobber med våtrom og monterer peis, pipe og andre deler av en bygning.

Rørleggermester: Rørleggeren er ekspert på rørtekniske installsjoner. Du monterer ulike rørsystemer og komponenter for alle typer installasjoner. Jobben kan inneholde alt fra enkle boliginstallasjoner til automatiske brannslokkingsanlegg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Mester i steinfaget: Steinfagarbeideren jobber med utvinning av naturstein og bearbeiding av ulike steintyper. Steinen tas ut av fjellet og bearbeides til ferdige produkter, avhengig av steinens egenskaper og etterspørsel fra kunder. De ferdige produktene er som oftest belegningsstein for utearealer, stein til monumenter eller elementer for bygningsformål.

Stillasmester: Stillasbyggeren har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver. Mye av arbeidsansvaret handler om å ta vare på andres og egen sikkerhet. Dette krever kunnskap om hvordan sikkerhet skapes og hvilke regler og forskrifter som gjelder både for bygging og bruk. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser.

Taktekkermester: Taktekkeren tekker tak på nybygg, og repararerer og rehabiliterer eksisterende tak. Arbeidet utføres på blant annet boligblokker, småhus, industribygg og idrettshaller. Taktekkeren legger også membran i våtrom, på terrasser, parkeringsdekker, broer og i tunneller.

Tømrermester: Tømreren bygger og monterer ulike typer trekonstruksjoner i nye og gamle bygg. Tømreren bygger bindingsverk, gulv og tak. I tillegg monterer tømreren panel og plater både innvendig og utvendig, og setter inn dører og vinduer med listverk. Tømreren er en nøkkelperson i mange byggeprosjekter. Som tømrer bruker du mye tid på utmåling, prosjektering, planlegging og drift av byggeplassen.