Endringer i lover og forskrifter som trådte i kraft 1. juli

Endringer i lover og forskrifter som trådte i kraft 1. juli

Fra 1. juli trådte ulike endringer i lover og forskrifter i kraft. Her har vi samlet noen av endringene som trådte i kraft.

Åpenhetsloven
1. juli trer åpenhetsloven i kraft og loven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Loven gjelder for bedrifter som overskrider minst to av følgende vilkår:

  1. salgsinntekt: 70 millioner kroner
  2. balansesum: 35 millioner kroner
  3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.)
Endringene gjelder pbl. §§ 8-1, 12-6 og 19-2 (dispensasjonsbestemmelsen). I tillegg er det gjort to endringer av rettsteknisk art i matrikkellova §§ 34 og 38.

Opphevelse av bestemmelse om plassering av byggverk – endring i TEK 17
Opphevelse av bestemmelse om plassering av byggverk §8-10 i TEK17 trer i kraft fra 1. juli 2021. Plassering av byggverk er regulert gjennom plan- og bygningsloven, og man får nå et enklere og tydeligere regelverk og unngår dobbelregulering.

Oversikt over alle lovendringer som trådte ikraft 1. juli.