Realkompetanse

Du kan søke om mesterbrev på grunnlag av realkompetanse jfr. Mesterbrevnemndas realkompetanseforskrift.
Realkompetanse er kompetanse du har tilegnet deg som utøvende og næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar.
Relevant utdanning og kurs kan inngå i realkompetansegrunnlaget.

Informasjon om fusk og forfalskning ved søknad om mesterbrev, les mer her

Hvem kan søke?

Mesterbrevloven med tilhørende forskrifter åpner for at det kan søkes om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. Dette er en lang og tidkrevende prosess som krever tett individuell oppfølging og personlig dialog mellom søker og saksbehandler i Mesterbrevnemnda. Den mest krevende delen av søknaden er egenvurdering der søkeren selv skal beskrive sin egen kompetanse målt opp mot den aktuelle læreplanen. Ved vurdering av realkompetanse vil din kompetanse bli vurdert opp mot hele mesterkvalifikasjonen. Resultatet av vurderingen kan være at det gis avslag, fritak fra deler av mesterutdanningen eller tildeling av mesterbrev.

Mesterbrevnemnda har fastsatt en egen forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse og lenke til denne

Hva skal legges ved søknaden?

Nedenfor finner du utfyllende informasjon om punkt 3. og 4. i søknadsskjema:
3. Krav til dokumentasjon
God dokumentasjon er den viktigste forutsetningen for en rask og riktig saksbehandling hos oss. Det er ditt ansvar å fremskaffe all relevant dokumentasjon.

Krav til attester
Attester/bekreftelser må inneholde:

 • Dato og underskrift av arbeidsgiver eller overordnet
 • Navn og fødselsdato på søker.
 • Tidsrom søker har jobbet i bedriften. Heltid/deltid.
 • Tydelig angivelse av stilling og hvilket fag det gjelder.

Attester som gjelder dokumentasjon som leder med forretningsmessig ansvar eller næringsdrivende må i tillegg inneholde detaljert beskrivelse av ditt jobbinnhold og ansvarsområder.

Dokumentasjon av din kompetanse kan være:

 • Fag-/ svennebrev
 • Vitnemål fra relevante utdanninger
 • Kursbevis
 • Attest fra arbeidsgiver/overordnet
 • Bekreftelse fra regnskapsfører, revisor eller styreleder
 • Næringsoppgaver og firmaattest fra Brønnøysundregisteret
 • Referanser fra oppdragsgiver
 • Dokumentasjon fra gjennomførte prosjekter

4. Egenvurdering
Under dette punktet i søknadsskjema skal du beskrive din kompetanse som næringsdrivende eller leder med forretningsmessig ansvar. For å gjøre dette må du bruke studieplanene i faget ditt. Det å skrive en god egenvurdering er en viktig dokumentasjon av din kompetanse.

Det du skriver i egenvurderingen må være dokumentert, som beskrevet i avsnittet Krav til dokumentasjon.
Du skal beskrive konkret hvordan du i din arbeidshverdag, eller ved utdanning/kurs, oppfyller kravene som er beskrevet i denne læreplanen.

Hvordan sende søknad?

Saksbehandlingstid
Mesterbrevloven med tilhørende forskrifter åpner for at det kan søkes om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. Les forskriften vi jobber ut i fra. Dette er en lang og tidkrevende prosess som krever tett individuell oppfølging og personlig dialog mellom søker og saksbehandler i Mesterbrevnemnda.

Den mest krevende delen av søknaden er egenvurdering der søkeren selv skal beskrive sin egen kompetanse målt opp mot de aktuelle studieplanene.
Ved vurdering av realkompetanse vil din kompetanse bli vurdert opp mot hele mesterkvalifikasjonen.

Resultatet av vurderingen kan være at det gis avslag, fritak fra deler av mesterutdanningen eller tildeling av mesterbrev.
Hver sak er individuell, og det er derfor vanskelig å oppgi nøyaktig saksbehandlingstid. For en effektiv saksbehandling er det viktig at du har fylt ut søknadsskjemaet riktig og sendt inn nødvendig dokumentasjon.

Det skal betales et behandlingsgebyr på kr 16.900,-. Informasjon om dette finner du i det elektroniske søknadsskjemaet. Søknaden vil ikke bli behandlet før gebyret er innbetalt.

Mesterbrevnemnda har det siste året lagt om til elektronisk søknad for ordinære søknader om mesterbrev.

Nå er det lagt til rette for at også de som søker om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse skal kunne gjøre det ved å sende inn sin søknad gjennom vår elektroniske søknadsportal på www.mesterbrev.no .

Søk her

Da det for tiden er stor pågang av søknader og at søknadsbehandlingen er svært omfattende for denne typen søknader, må det beregnes en behandlingstid inntil 2 år.

 

Mesterbrevnemnda har over lengre tid opplevd stor pågang av nye søknader om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. I løpet av de siste årene har søknadsmengden firedoblet seg.

Det er veldig gledelig av mange søker om mesterbrev, men følgen av en stor søkermasse er at saksbehandlingstiden i nemnda blir lengre enn hva som tidligere har blitt angitt. Disse søknadene er krevende å behandle. Og Mesterbrevnemnda har på bakgrunn av den økte søknadsmengden i 2021 økt saksbehandlingskapasiteten. Likevel vil dere som har sendt en søknad om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse til nemnda måtte påregne at saksbehandlingstid vil være opp mot to år. Hver enkelt søker vil bli kontaktet av mesterbrevnemndas sekretariat når behandlingen av deres søknad tar til.

På Mesterbrev | Mesterbrevnemnda sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår