Informasjon for søknad om mesterbrev med realkompetanse

Mesterbrevloven med tilhørende forskrifter åpner for at det kan søkes om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. Dette er en lang og tidkrevende prosess som krever tett individuell oppfølging og personlig dialog mellom søker og saksbehandler i Mesterbrevnemnda. Den mest krevende delen av søknaden er egenvurdering der søkeren selv skal beskrive sin egen kompetanse målt opp mot den aktuelle læreplanen. Ved vurdering av realkompetanse vil din kompetanse bli vurdert opp mot hele mesterkvalifikasjonen. Resultatet av vurderingen kan være at det gis avslag, fritak fra deler av mesterutdanningen eller tildeling av mesterbrev.

Mesterbrevnemnda har fastsatt en egen forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse:

 1. Ved søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse vurderes søkers realkompetanse opp mot hele mesterkvalifikasjonen.
 2. I en realkompetansesøknad må det dokumenteres
  • a. fag-/svennebrev i det faget det søkes mesterbrev i
  • b. minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som utøvende i faget etter bestått fag-/svenneprøve
  • c. minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar
  • d. oppnådd læringsutbytte slik det er beskrevet i læreplanen for det aktuelle mesterfaget
 3. Relevant utdanning, herunder kurs, kan inngå i grunnlaget for den helhetlige vurderingen.
 4. Dokumentasjonen skal være skriftlig og nøye spesifisert.
 Vedr. forskriftens krav
Hvis det under søknadsbehandlingen fremkommer at du ikke tilfredsstiller forskriftens punkt 2 a – c blir din søknad avslått. Det vil si at forskriftens punkt 2 d ikke vil bli vurdert.
Forskriftens punkt 2 c: Med forretningsmessig ansvar menes som hovedregel at du driver egen håndverksbedrift i det aktuelle mesterfaget, eventuelt er øverste leder og har det hele og fulle ansvaret for bedriften. Det er i utgangspunktet formelle og registrerte roller som tillegges vekt i vurderingen av om du har forretningsmessig ansvar.
De som ikke vil oppfylle kravene til forretningsmessig ansvar er feks.: håndverkere uten tilleggsansvar, prosjektledere med kun prosjektansvar, formenn, byggeledere, bas eller avdelingsledere.

 

Nedenfor finner du utfyllende informasjon om punkt 3. og 4. i søknadsskjema:

3. Krav til dokumentasjon
God dokumentasjon er den viktigste forutsetningen for en rask og riktig saksbehandling hos oss. Det er ditt ansvar å fremskaffe all relevant dokumentasjon.
Krav til attester
Attester/bekreftelser må inneholde:
 • Dato og underskrift av arbeidsgiver eller overordnet
 • Navn og fødselsdato på søker.
 • Tidsrom søker har jobbet i bedriften. Heltid/deltid.
 • Tydelig angivelse av stilling og hvilket fag det gjelder.
Attester som gjelder dokumentasjon som leder eller næringsdrivende må i tillegg inneholde detaljert beskrivelse av ditt jobbinnhold og ansvarsområder.
Dokumentasjon av din kompetanse kan være:
 • Fag-/ svennebrev
 • Vitnemål fra relevante utdanninger
 • Kursbevis
 • Attest fra arbeidsgiver/overordnet
 • Bekreftelse fra regnskapsfører, revisor eller styreleder
 • Næringsoppgaver og firmaattest fra Brønnøysundregisteret
 • Referanser fra oppdragsgiver
 • Dokumentasjon fra gjennomførte prosjekter
4. Egenvurdering
Under dette punktet i søknadsskjema skal du beskrive din kompetanse som næringsdrivende eller leder. For å gjøre dette må du bruke læreplanene i faget ditt. Det å skrive en god egenvurdering er en viktig dokumentasjon av din kompetanse.
Det du skriver i egenvurderingen må være dokumentert, som beskrevet i avsnittet Krav til dokumentasjon.
Du skal beskrive konkret hvordan du i din arbeidshverdag, eller ved utdanning/kurs, oppfyller kravene som er beskrevet i denne læreplanen.

Saksbehandlingstid

Mesterbrevloven med tilhørende forskrifter åpner for at det kan søkes om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. Les forskriften vi jobber ut i fra. Dette er en lang og tidkrevende prosess som krever tett individuell oppfølging og personlig dialog mellom søker og saksbehandler i Mesterbrevnemnda.

Den mest krevende delen av søknaden er egenvurdering der søkeren selv skal beskrive sin egen kompetanse målt opp mot de aktuelle læreplanene.
Ved vurdering av realkompetanse vil din kompetanse bli vurdert opp mot hele mesterkvalifikasjonen.

Resultatet av vurderingen kan være at det gis avslag, fritak fra deler av mesterutdanningen eller tildeling av mesterbrev.
Hver sak er individuell, og det er derfor vanskelig å oppgi nøyaktig saksbehandlingstid. For en effektiv saksbehandling er det viktig at du har fylt ut søknadsskjemaet riktig og sendt inn nødvendig dokumentasjon.

 

Saksbehandlingsgebyret for søknad om realkompetanse må være innbetalt før vi starter saksbehandlingen.

Mesterbrev

Fagkunnskap gir trygghet!

På Mesterbrev | Mesterbrevnemnda sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår