Informasjon for søknad om mesterbrev med realkompetanse

Du kan søke om mesterbrev på grunnlag av realkompetanse jfr. Forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse.

Realkompetanse er kompetanse du har tilegnet deg som utøvende og næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar i en virksomhet i faget.  
Relevant utdanning og kurs kan inngå i realkompetansegrunnlaget.  

Å søke om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse er en svært omfattende prosess, og det stilles strenge krav til hvilken kompetanse en søker må ha for å søke på dette grunnlaget. Det er derfor nødvendig at du leser informasjonen i boksen Informasjon om realkompetanse.   

Informasjon for søknad om mesterbrev med realkompetanse
Ved vurdering av denne type søknader vil din kompetanse bli vurdert opp mot hele mesterkvalifikasjonen slik den fremkommer i studieplanene i faget ditt.  

Som søker er det viktig å være klar over at det er tidkrevende å utforme en realkompetansesøknad. Du er selv ansvarlig for alle opplysningene i søknaden, og plikter å påse at de er riktige. Søknaden vil være gjenstand for streng kontroll mht. opplysningene som oppgis.   

Vi anbefaler at du, før du begynner å fylle ut søknadsskjema, setter deg godt inn hvilke krav som må være oppfylt for å tildeles mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse, jfr. realkompetanseforskriften. Det er spesielt viktig at du kan dokumentere alle opplysningene du oppgir i søknaden – dokumentasjonen må være etterprøvbar.  

Det skal i tillegg fylles ut en egenerklæring hvor søker bekrefter at det er vedkommende selv som har utarbeidet søknaden og sendt den inn.  

Forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse 

Nedenfor følger en gjennomgang av kravene som stilles til søknaden.

§2 Krav til søknad

   (1) Ved søknad om tildeling av mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse skal det fremlegges skriftlig dokumentasjon

    a. av fag-/svennebrev i det faget det søkes mesterbrev i

Du må ha et fag-/svennebrev i et mesterfag og kopi skal vedlegges søknaden. Oversikt over mesterfagene finner du her Forskrift om fag underlagt mesterbrevloven.

    b. om minst 6 års praksis som utøvende i faget, eller minst 2 år som utøvende i faget etter bestått fag-/svenneprøve

Praksis som utøver i faget skal dokumenteres med attest fra tidligere arbeidsgiver(e) eller med næringsoppgaver inkl. registerutskrift eller firmaattest, dersom du har vært selvstendig næringsdrivende i de årene som skal dokumenteres.  

   c. om minst 6 års praksis innenfor de siste 10 årene som næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar for virksomheten 

Å ha faglig og forretningsmessig ansvar innebærer som hovedregel at du driver egen håndverksbedrift i det aktuelle mesterfaget, eventuelt er øverste leder med ansvar for hele for bedriften. Det er i utgangspunktet formelle og registrerte roller som tillegges vekt i vurderingen av om du har faglig og forretningsmessig ansvar.

De som ikke vil oppfylle dette kravet er f.eks.: håndverkere uten tilleggsansvar, prosjektledere med kun prosjektansvar, formenn, byggeledere, bas eller avdelingsledere. Personer med disse funksjonene kan derfor ikke søke om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse. 

    d. i form av egenvurdering om oppnådd læringsutbytte som beskrevet i studieplanene for det aktuelle mesterfaget.

I egenvurderingen skal du selv beskrive kompetansen du har opparbeidet deg som leder eller næringsdrivende med forretningsmessig ansvar for virksomheten. 

Kompetansen du beskriver vil bli vurdert opp mot læringsutbyttene som fremkommer i studieplanene.

Det er en forutsetning at du setter deg inn i planene som gjelder for ditt fag og bruker disse aktivt når du skriver din egenvurdering. En nærmere beskrivelse av innholdet i læringsutbyttene finner du i studieplanenes «Hovedtemaer». Du skal beskrive din kompetanse i hvert av hovedtemaene i studieplanene Bedriftsledelse, Faglig ledelse og Faglig fordypning*, i samme rekkefølge som de fremkommer i studieplanen.    

*I faggruppene Estetiske fag, Møbel- og trefag, Matfag, Verkstedhåndverksfag, Grafiske fag og Bilfag er studieplanen i Faglig fordypning strukturert på en annen måte, nærmere informasjon finner du søknadsskjemaet.  

(2) Dokumentasjonen skal være nøye spesifisert og leveres i det omfang og format som Mesterbrevnemnda fastsetter. Dokumentasjonen av relevant utdanning, herunder kurs, kan inngå. 

All informasjon du gir i søknaden skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal være etterprøvbar og relevant.  

Når det gjelder dokumentasjon til egenvurderingene skal denne bygge opp under den kompetansen du beskriver at du har og det må være sammenheng mellom dine opplysninger og det som dokumenteres.  

Dersom du har utdanning eller kurs som er relevant for din kompetanse må beskrivelse av innhold, vitnemål eller kursbevis legges ved.

Behandlingstid
Mesterbrevnemnda har over lengre tid opplevd stor pågang av søknader om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse, antallet har de siste årene mangedoblet seg.

Vi er glade for at mange søker om mesterbrev, men følgen av en så stor økning som den som har vært de siste årene fører til lang saksbehandlingstid. Realkompetansesøknader er tidkrevende å behandle, og Mesterbrevnemnda har økt saksbehandlingskapasiteten. Likevel må det påregnes om lag to års behandlingstid. Søkere blir kontaktet når behandlingen av deres søknad begynner.

Mesterbrev

Fagkunnskap gir trygghet!

På Mesterbrev | Mesterbrevnemnda sine nettsider blir det benyttet cookies/infokapsler. En informasjonskapsel - såkalt cookie - er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når nettsiden åpnes. Informasjonskapselen brukes for eksempel til å lagre innloggingsdetaljer, huske innhold i handle-vognen eller registrere hvor brukeren beveger seg på sidene. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker. Klikk her for å lese mer Jeg forstår